Osallistumisen vapaahetoisuuslauseke

Vastuuvapaus ja sitoumukset

Osallistuminen akuutin stressireaktion vakauttamismenetelmän ASSYST-R etätyöskentelymenetelmän verkkokoulutukseen on vapaaehtoista. Koulutuksen tavoitteena on valmistaa osallistuja adaptiiviseen informaation prosessointimalliin (AIP) pohjautuvan psyko-biologisen vaiheittain etenevän algoritmin itsenäiseen käyttämiseen etänä, erityisesti sellaisten asiakkaiden kanssa joilla on huomattavan voimakkaita akuuttia huomiota vaativia aistipohjaisia tai kehollisia aistimuksia ja tunteita ja joilla ei ajankohtaisesti ole mahdollisuutta muunlaiseen, vastaanotolla tapahtuvaan työskentelyyn. 

   

Koulutus sisältää vakauttamismenetelmän käytön seuraamista videovälitteisesti. On mahdollista, että työskentelyn seuraaminen etänä aktivoi kouluttautujan omia kokemuksia. Menetelmää ei ole vielä tutkittu riittävästi tämänkaltaisten sivuoireiden tunnistamiseksi ja poissulkemiseksi menetelmän käytön tai sen havainnoinnin aikana. Jos epäilet koulutuksen turvallisuutta oman terveydentilasi kannalta, keskustele koulutukseen osallistumisen riskeistä oman lääkärisi tai terapeuttisi puoleen ennen koulutukseen osallistumista.

Päättäessäsi osallistua koulutukseen sitoudut samalla vastuuvapauden myöntämiseen koulutusta järjestävälle yritykselle (Scaling Up LLC Oy), sen omistajille, kouluttajille ja muille koulutukseen osallistuville. Osallistumispäätös vahvistaa, että olet tehnyt tietoisen päätöksen osallistumista ja et pidä kouluttajatahoa tai muita koulutukseen osallistuvia vastuussa mistään itsellesi koituvista kustannuksista tai ruumiillisista, henkisistä tai henkilökohtaisista haitoista, joita saatat kokea koulutukseen osallistumisen aikana tai sen takia. Lisäksi vakuutat, että olet saanut tiedoksi ja ottanut selon koulutukseen osallistumiseen liittyvistä sekä ennakoiduista että odottamattomista riskeistä ja, että vastaat itse koulutuksen sinulle tuottamista riskeistä, niiden hallinnasta ja tuottamista kustannuksista.

Tämän vastuuvapauden ja koulutukseen osallistumisen ehdot ovat oikeudellisesti sitovia allekirjoittajille ja heidän omaisilleen, edustajilleen ja edunsaajilleen. Vakuutan täten vapaaehtoisesti ja tietoisesti ottavani kaiken vastuun kaikista niistä haitoista ja vammoista, joita voi syntyä  tähän koulutukseen osallistumisen seurauksena. Sitoudun kantamaan vastuun kaikista koulutukseen liittyvistä riskeistä ja tietoisesti luovun vaateista ja vapautan vastuusta ja vahingonkorvauksista Scaling Up LLC Oy:n, sen omistajat, palkatut kouluttajat ja muut koulutuksen järjestäjät ja koulutukseen osallistujat kaikista kustannuksista, omaisuus- tai henkilövahingoista ja/tai loukkaantumisista, jotka aiheutuvat osallistumisesta tähän koulutukseen, syntyvät sen yhteydessä tai jollain tavalla liittyvät tähän koulutukseen osallistumiseeni.

Tämä www.ScalingUpEMDR.com -verkkokoulutus ja sen sisältö edustaa Kelly Smyth-Dentin ja Tri. Ignacio Jareron sekä muiden materiaalissa mainittujen tai koulutuksessa esiteltyjen tekijöiden omia mielipiteitä.

Mitään koulutuksessa esitettyä tietoa ei tule pitää eettisenä, lääketieteellisenä tai lainopillisena ohjeena tai neuvona. Koulutuksesta saatavaa tietoa ei tule pitää laillistetun asianajajan, lääkärin tai lupa- tai valvontaviranomaisen (VALVIRA) määräysten mukaisia ohjeita korvaavana. Ota tarvittaessa yhteyttä tarvittaviin ohjaistaviin viranomaisiin, edunvalvontatahoihin tai muuhun juridiseen, lääketieteelliseen tai eettiseen tahoon konsultaatiota varten. Jos tarvitset lääkärin konsultaatiota psykologisten oireiden somaattisista ilmentymistä tai muusta lääketieteellisestä aiheista, ota yhteys tarvittavan erkoisalan lääketieteelliseen asiantuntijaan saadaksesi neuvoa tai ohjataksesi asiakkaasi tarvittavan hoidon piiriin. Etäterapian toteuttamiseen liittyvissä kysymyksissä noudata organisaatiosi ja asianmukaisten ammattieettisiä säännöksiä ja linjauksia laativien viranomaisten ja tahojen ohjeita ja konsultoi tarvittavia tahoja etätyön periaatteista, hyväksytyistä menetelmistä ja työkaluista (mm. suojatut yhteydet ja ohjelmistot).

Scaling Up LCC Oy:n esittämä materiaali ja tieto on parhaan tietomme mukaan ajantasaista ja oikeata julkaisuhetkellä. Emme ota vastuuta virheistä, puutteista tai vaatimusten muutoksista. Oikeudelliset, eettiset, lääketieteelliset, kliiniset ja kulttuuristandardit voivat muuttua nopeasti, ja viime kädessä on jokaisen terapeutin omalla vastuulla on pysyä ajan tasalla edellä mainittujen vaatimusten suhteen.

Scaling Up LCC Oy:n ja sen kouluttajien ja yhteistyökumppanien kurssien, koulutusten, sähköpostien tai verkkosivujen (www.ScalingUpEMDR.com) sisältöjen, tekniikoiden, ideoiden ja ehdotusten soveltaminen on lukijan, ostajan ja koulutukseen osallistujien yksinomaisessa harkinnassa ja omalla vastuulla. Kelly Smyth-Dent, Scaling Up LLC Oy ja muut avustajat, kouluttajat ja konsultit eivät ole vastuussa mistään henkilölle tai yhteisölle koituvista menetyksistä tai vahingoista, jotka aiheutuvat tai joiden oletetaan aiheutuneen koulutus- tai muiden materiaalien käytöstä suoraan tai epäsuorasti www.ScalingUpEMDR.com verkkosivuilla tarjottavaan koulutus- tai muuhun materiaaliin.

Kaikki Scaling Up LLC Oy:n kouluttamat terapeutit, kansalaisjärjestöjen työntekijät ja muut yhteistyötahot sekä henkilöt, jotka saavat palveluita Scaling Upin LCC Oy:n kouluttamilta tai Scaling Upin kanssa tehdyllä sopimuksella palveluja tuottavilta tahoilta, ovat vakuuttaneet, että Scaling Up LCc Oy ja Kelly Smyth-Dent eivät ole oikeudellisesti vastuussa näiden henkilöiden toiminnasta, sen sijaan, kaikki luonnolliset henkilöt ja yritykset, jotka ovat Scaling Upin LCC Oy:n kouluttamia tai muutoin yhteistyössä palveluja tarjoavia, ovat laillisesti itse vastuussa toimistaan ja tarjoamistaan palveluista, niiden laillisuudesta ja eettisyydestä.

Tekijänoikeus

Kaikki oikeudet pidätetään. www.ScalingUpEMDR.com ja kaikki tieto, sähköpostit, koulutukset ja kurssit ovat tekijänoikeudella suojattua. Mitään materiaalia ei saa kopioida kokonaan tai osittain, tallentaa, julkaista Internetissä tai välittää missään muodossa tai millään tavalla, elektronisesti, mekaanisesti, valokopioimalla, tallentamalla tai muilla keinoin, ilman tekijöiden Tri. Ignacio Jareron tai Kelly Smyth-Dentin lupaa.  osoitteessa www.ScalingUpEMDR.com.

Koulutukseen osallistuja sitoutuu osallistumisellaan ja ilman erillistä lupaa olemaan jakamatta koulutusta tai sen tietoja kenellekään, joka ei ole ilmoittautunut koulutukseen tai käynyt koulutusta.

Huomaa, että koulutusehtojen hyväksymisen ja tiedoksi saamisen rastittaminen vastaa allekirjoitustasi, jolla vahvistat, että ymmärrät kaikki edellä esitetyt periaatteet, sitoumukset ja vastuuvapaudet.